Esileht   |   Kirjastusest   |   Mõttelugu   |   Kontakt   |   Raamatud   |   Tingimused   |   Privaatsus  
Hando Runnel

Hingedeaeg

308 lk., 145x215, 2016
“Hingedeaeg” on moraalseks jätkuks kunagisele “mõistelisele sõnastikule” “Väravahingede kriiksumist kuulnud” (2008). Raamat on sisult vähem edvistav eelmisest, tõsidust on tõstnud ka paratamatu ajalend, mis ära viinud sületäie sõpru. Nendele on pühendatud paljud leheküljed. Olevikust ettepoole on kerkinud minevik. Võib-olla isegi igavik. Sellest siis mõtlikku hardusse kalduv pealkiri – “Hingedeaeg”. – Ka mõned pikemad ja analüüsivamad saatesõnad elavate autorite töödele on käsikirja võetud. Naljatlevaid üksikute märksõnade üle targutamisi on veidi vähemaks jäänud. Arhiivist on võetud mõnedki mõtisklused nn. taasiseseisvumise eel- ja järelaegadest. Need on kahtlused ja soovitused uue vabaduse hakatusel, millest mõnigi kartus tänaseni aktuaalne. Niisiis veidi omapärane, kuid mitte tahtlikult omapäratsev kultuurilooline mõttekogu. “Hingedeaja” temaatilise hargnemise kooshoidjaks, karjaseks, on ehk raamatu üsna leebepoolne, kodune hingeeluline tonaalsus.

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.
Ado Grenzstein

Tunne ja tarkus

360 lk., 140x200, 2016
Entsüklopeedia ütleb: Ado Grenzstein (1849−1916) oli ajakirjanik ja pedagoog. Mujalt on meeles, et
luuletaja. Temalt on ju tuntud lastelaulu “Viisk, Põis ja Õlekõrs” sõnad. Temalt on ka omaaegsed uudissõnad male ja kabe. Niisiis keelemees? Grenzstein, kes oli õppinud Viini pedagoogiumis ja olnud vabakuulajaks nii Viini kui ka Tartu ülikoolis, jäi suurel määral iseõppijaks ja -mõtlejaks.
Käesoleva raamatu kaante vahel on tema kahe väga erineva saksa keeles kirjutatud teose tõlked. Traktaadis “Looduse korraldus” (Pariis ja Leipzig 1913) esitab autor omaleiutatud teravmeelse dualistliku loodusloolise süsteemi. Muuhulgas kuulub sellesse tähtsa liikmena maailma-eeter, millest füüsikateadus umbes samal ajal loobuma hakkas. Autor alustab kõige hõlmavamatest mõistetest nagu Kõiksus, Substants, Ruum ja Aeg, ning jõuab kahekaupa hargnemiste varal välja muuhulgas inimkeele ilminguteni. Tema süsteem näib tugevasti tuginevat n.-ö. saksakeelsele (või indoeuroopa?) maailmanägemisele ja mõtlemisele.
Seejuures on esimene teostest, “Härraskirik või rahvakirik?” (Jurjev 1899) väga saksa-vastane ja üsna vene-sõbralik. Selles on juttu rohkem Eesti ajaloost, mõisnike vägivallast ja eestirahva saatusest kui kirikust ja usust. Rahvusküsimuse puhul on keelemees Grenzstein aga paradokslikul moel nõus loobuma emakeelest vene keele kasuks, kui rahvas ise alles jääks. Nii-öelda looduslooliselt. (Toim.)
Privaatsus
PRIVAATSUSTINGIMUSED
Trüki   

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Alljärgnevalt on määratletud Kirjastus Ilmamaa OÜ käsutuses olevate Kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseis, viis ning salastatus.

Kes on Klient?

Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes on astunud Kirjastus Ilmamaa OÜ-ga lepingulisse suhtesse (on esitanud tellimuse).

Mis on Kliendiandmed?

Kliendiandmed on mistahes info, mida Klient on Kirjastus Ilmamaa OÜ-le enda kohta avaldanud ja mis on seega Kirjastus Ilmamaa OÜ-le teada (nt Kliendi nimi, mobiiltelefoni number, aadress, tehingute andmed).

Mis on Kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming (sh Kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine Kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on Kliendiandmete Töötleja?

Kliendiandmete Töötleja on Kirjastus Ilmamaa OÜ (Vanemuise 19, 51003 Tartu linn, Eesti vabariik). Kliendiandmete volitatud töötlejad on AS Eesti Post, Itella SmartPOST OÜ.

Kes on Kolmas Isik?

Kolmas Isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Klient ega Kliendiandmete Töötleja.

Töödeldavate Kliendiandmete koosseis

Kirjastus Ilmamaa OÜ kogub alljärgnevaid Kliendiandmeid:

  1. Kliendi ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
  2. kontaktandmed;
  3. tehingute andmed (Kliendi poolt sooritatud ostude andmed);
  4. kõiki Kliendi poolt edastatud andmeid (v.a delikaatsed isikuandmed), sh on Kirjastus Ilmamaa OÜ-l õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused.

 

Seaduses sätestatud alustel on Kirjastus Ilmamaa OÜ-l õigus töödelda ka selliseid Kliendiandmeid, mida ei ole käesolevas nõusolekus nimetatud.

Millised on Kliendiandmete töötlemise eesmärgid?

Kirjastus Ilmamaa OÜ töötleb Kliendiandmeid järgmistel eesmärkidel:

  1. Kliendiga sõlmitud lepingu täitmine;
  2. oma rikutud või vaidlustatud õiguste kaitse (nt andmete edastamine kohtule);
  3. õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Millistel juhtudel avaldab Kirjastus Ilmamaa OÜ Kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate Isikute ligipääsu ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Kirjastus Ilmamaa OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Kirjastus Ilmamaa OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Postitusteenust pakkuvate firmadega on Kirjastus Ilmamaa OÜ sõlminud lepingud edastatava teabe konfidentsiaalse kasutamise kohta.